ประเภทอาหาร ราคา รายละเอียด


540 บาท/ท่าน

•  แขกจำนวน 100-199 ท่าน เลือกอาหารได้ 18 ชนิด
•  แขกจำนวน 200-299 ท่าน เลือกอาหารได้ 24 ชนิด
•  แขกจำนวน 300 ท่านขึ้นไป เลือกอาหารได้ 26 ชนิด


5,400 บาท/โต๊ะ
เมนู 1
5,900 บาท/โต๊ะ
เมนู 2
6,400 บาท/โต๊ะ
เมนู 3
6,900 บาท/โต๊ะ
เมนู 4
7,400 บาท/โต๊ะ
เมนู 5
6,500 บาท/โต๊ะ
เมนูอาหารเจ
6,800 บาท/โต๊ะ
เมนูพิเศษ

หมายเหตุ: ราคาข้างต้นเป็นราคารวมค่าเครื่องดื่มประเภท Softdrink แล้ว (ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไข
ราคานี้เริ่มใช้วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

การชำระเงิน

ชำระเงินมัดจำ ในวันจอง ส่วนที่เหลือชำระในวันงาน

•  แขกจำนวน 100-199 ท่าน ชำระเงินมัดจำ 20,000 บาท

•  แขกจำนวน 200-399 ท่าน ชำระเงินมัดจำ 30,000 บาท

•  แขกจำนวน 400 ท่านขึ้นไป ชำระเงินมัดจำ 40,000 บาท