ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ อรุณ ชัยเสรี
พร้อมการบรรยาย "Arun Chaiseri Symposium"

ในวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๒๑.๓๐ น.
ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A และ C
โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และสภาวิศวกร
สนับสนุนโดย บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)


เข้าสู่หน้าเว็บไซต์หลัก รายละเอียดกำหนดการ