กำหนดการพิธีการเชิดชูเกียรติ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ อรุณ ชัยเสรี

เส้นทางชีวิตสู่ความสำเร็จ กำหนดการ