กำหนดการพิธีการเชิดชูเกียรติ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ อรุณ ชัยเสรี

กำหนดการ (ช่วงเช้า) กำหนดการ (ช่วงเย็น)