รับสมัครงาน

บริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด มีความประสงค์เปิดรับสมัครงานประจำตำแหน่งดังต่อไปนี้

 1. IT Support / เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (2 อัตรา)
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี
  • มีความรู้ด้าน Hardware, Software และระบบ LAN เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ในการดูแลรักษาซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่าย
  • มีความรู้ในการจัดการ/จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
  • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น Windows, Microsoft Office, Antivirus, Adobe ฯลฯ
  • สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา
  • มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
  • มีวินัยและความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
 2. Web Programmer (2 อัตรา)
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาใกล้เคียง
  • มีความสามารถในการออกแบบ ดูแลและพัฒนา website ได้ดี
  • มีความรู้ ความเข้าใจ HTML, CSS, jQuery, PHP, MySQL, AJAX
  • สามารถใช้โปรแกรมต่างๆ ได้ เช่น Adobe Dreamweaver, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Microsoft office และโปรแกรมอื่นๆ ที่ใช้เสริมในการทำงานได้
  • สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา
  • มีความอดทนในภาวะการทำงานที่มีความกดดันสูงได้
  • มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีการปรับตัวให้เข้ากับองค์กรได้
  • มีวินัย และความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
 3. Safety Officer งานก่อสร้าง (1 อัตรา)
  • เพชชาย/หญิง
  • อายุ 30-50 ปี
  • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย และความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์งาน Safety ด้านการดูแล Site งานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
  • สามารถประจำ site งานต่างจังหวัดได้
  • มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง
 4. ผู้อำนวยการโครงการ/ผู้จัดการโครงการ (7 อัตรา)
  • วุฒิปริญญาโท-ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล
  • มีประสบการณ์บริหาร 10-15 ปี
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สามัญวิศวกร หรือภาคีวิศวกร
 5. วิศวกรโยธา/วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรเครื่องกล (15 อัตรา)
  • วุฒิปริญญาโท-ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล
  • มีประสบการณ์ควบคุมงานโครงสร้าง/งานระบบของอาคารขนาดใหญ่ หรืออาคารสูง ควบคุมงานโยธา สาธารณูปโภค สะพาน ถนน 2 ปีขึ้นไป
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สามัญวิศวกร หรือภาคีวิศวกร
 6. สถาปนิกโครงการอาวุโส/สถาปนิกโครงการ (5 อัตรา)
  • วุฒิปริญญาโท-ตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • มีประสบการณ์ควบคุมงานสถาปัตยกรรมหรือตกแต่งภายใน 2 ปีขึ้นไป
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภาคีสถาปนิก
 7. วิศวกรบริหารแผนงานก่อสร้าง/วิศวกรประมาณราคา (3 อัตรา)
  • วุฒิปริญญาโท-ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล
  • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านการประเมินราคาก่อสร้าง การวางแผนพัฒนาระบบงานก่อสร้าง การประเมินวิเคราะห์โครงการ การบริหารสัญญาก่อสร้าง
 8. วิศวกรควบคุมคุณภาพ (QA)/เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (3 อัตรา)
  • วุฒิปวส.-ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล
  • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง
 9. วิศวกรความปลอดภัย/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (3 อัตรา)
  • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ด้านความปลอดภัยและอาชีวะอนามัย หรือวิศวกรรมศาสตร์
  • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านบริหารความปลอดภัยในงานก่อสร้าง อาคารสูง
  • ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
 10. ช่างเทคนิคควบคุมงานก่อสร้าง (โครงสร้าง/สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน/ไฟฟ้า/เครื่องกล) (25 อัตรา)
  • วุฒิปวส.หรืออนุปริญญา สาขาโยธา ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ไฟฟ้า เครื่องกล
  • มีประสบการณควบคุมโครงสร้าง/งานระบบของอาคารขนาดใหญ่หรืออาคารสูง หรือควบคุมงานโยธา สาธารณูปโภค สะพาน ถนน หรืองานสถาปัตยกรรม หรือตกแต่งภายใน 3 ปีขึ้นไป
 11. ธุรการโครงการ (3 อัตรา)
  • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรีทุกสาขา
  • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS.Office ได้คล่อง ถนัดงานด้านการจัดการเอกสาร มีความละเอียดรอบคอบ
  • มีประสบการณ์ 2-3 ปี หากผ่านงานในสายงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถเดินทางไปทำงานประจำโครงการที่ ถนนพระราม 4 (สามย่าน) หรือถนนพระราม 6 หรือถนนสุขุมวิท ได้สะดวก
 12. วิศวกรออกแบบโครงสร้าง (2 อัตรา)
  • วุฒิปริญญาโท-ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา หรือออกแบบโครงสร้าง
  • ประสบการณ์ออกแบบโครงสร้างอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่ 3 ปีขึ้นไป
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคำนวณและวิเคราะห์โครงสร้าง เช่น STAAD Pro, ADAPT, ETABs, Microstation และ REBAR จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรโยธา
 13. วิศวกรออกแบบเครื่องกล (2 อัตรา)
  • วุฒิปริญญาโท-ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
  • ประสบการณ์ออกแบบระบบวิศวกรรมเครื่องกลในอาคารและโรงงาน 5 ปีขึ้นไป
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรเครื่องกล

ผู้สนใจสมัครงานสามารถติดต่อสอบถามได้ที่


บริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด โทรศัพท์ +66 2937 3456 และส่งเอกสารในการสมัครงาน (resume) ได้ที่ ฝ่ายบุคคลชั้น 24 ตึกช้าง อาคาร A ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 หรือส่งเอกสารสมัครงาน (resume) ที่อีเมล์ acs@arunchaiseri.co.th