ประเภทอาหาร ราคา รายละเอียด


650 บาท/ท่าน


- เลือกชนิดอาหารตามจำนวนแขก


6,500 บาท/โต๊ะ
7,000 บาท/โต๊ะ
7,500 บาท/โต๊ะ
7,600 บาท/โต๊ะ
เมนู A
เมนู B
เมนู C
เมนู อาหารเจ

หมายเหตุ:

   ราคาข้างต้นเป็นราคารวมค่าเครื่องดื่มประเภท Softdrink แล้ว (ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)
การชำระเงิน : ชำระเงินมัดจำในวันจอง ส่วนที่เหลือชำระในวันงาน

-   แขกจำนวน 100-199 ท่าน           ชำระเงินมัดจำ 20,000 บาท

-   แขกจำนวน 200-399 ท่าน           ชำระเงินมัดจำ 30,000 บาท

-   แขกจำนวน 400 ท่านขึ้นไป          ชำระเงินมัดจำ 40,000 บาท


บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไข