รับสมัครงาน

บริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด มีความประสงค์เปิดรับสมัครงานประจำตำแหน่งดังต่อไปนี้

 1. วิศวกรไฟฟ้า หรือ วิศวกรเครื่องกล(ระบบปรับอากาศ)

   คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมเครื่องกล
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)
  • มีประสบการณ์เรื่องการจัดทำแบบสำหรับงานรับเหมาก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2-3 ปี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานโรงพยาบาล โรงแรม ห้างสรรพสินค้า หรือโครงการขนาดใหญ่
 2. วิศวกรประสานงานโครงการ / BIM Coordinator

   หน้าที่รับผิดชอบ

  • เป็นผู้นำในการสร้างแบบจำลองและ Drawing ให้สอดคล้องตามมาตรฐานวิศวกรรม
  • ประสานงานกับผู้ออกแบบหรือผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อ assign รายละเอียดงานทั้งหมดให้กับทีมงาน
  • ตรวจสอบและควบคุมการสร้างแบบจำลองการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรฐาน
  • อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบจำลองอาคารระบบ BIM
  • คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา/สถาปัตยกรรม
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)
  • มีประสบการณ์เรื่องการจัดทำแบบสำหรับงานรับเหมาก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1-2 ปี (หากเกี่ยวข้องกับด้าน BIM Software จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • สามารถบริหารจัดการและใช้งานโปรแกรมด้านแบบก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับ BIM ได้ เช่น โปรแกรม Revit, Navisworks
  • มีความรู้ข้อกำหนดและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร
 3. วิศวกรสำนักงาน / Engineeer Officer

   คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ขึ้นไป
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.)
  • มีทักษะการทำงานด้านเอกสาร
 4. ผู้จัดการโครงการ / Project Manager

   คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีประสบการณ์การทำงาน 10 ปี ขึ้นไป
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.)
 5. วิศกรโยธา, วิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรเครื่องกล / Civil, Electrical, Mechanical Engineer

   คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาก่อสร้าง, ไฟฟ้า, เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 6. ช่างเทคนิคคุมงานก่อสร้าง / งานระบบ

   คุณสมบัติ

  • เพศชาย อายุ 27-55 ปี (มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง)
  • จบการศึกษาระดับ ปวส. / ปริญญาตรี ในสาขาก่อสร้าง, ไฟฟ้า, เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่อาคารสูง 5 ปีขึ้นไป
 7. วิศวกรโยธาอาวุโส / Senior Civil Engineer

   คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีประสบการณ์งานบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง 8 ปีขึ้นไป
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา
 8. จป.วิชาชีพ (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย) / Safety Officer

   หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ควบคุมดูแล และดำเนินงานความปลอดภัยในหน่วยงานก่อสร้าง จัดทำแผนงานโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ด้านความปลอดภัย
  • คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • มีประสบการณ์งาน จป.วิชาชีพ สายงานการก่อสร้าง อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยพื้นฐาน และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 9. สถาปนิกโครงการ / Project Architect

   หน้าที่และความรับผิดชอบ , คุณสมบัติ

  • มีประสบการณ์งานออกแบบอาคารโรงพยาบาล (พิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพฯ สถาปนิก อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
  • ใช้โปรแกรม BIM, AutoCAD, MS Office และ Microsoft Project
  • จัดทำเอกสารการส่งมอบงาน, การตรวจ As-Built drawings และ Manual ของผู้รับเหมาต่างๆ เพื่อจบงานโครงงาน
  • ตรวจสอบ/อนุมัติ shop drawings และควบคุมการทำงานผู้รับเหมา
  • ถอดแบบประมาณราคา และเปรียบเทียบราคาค่าวัสดุและค่าแรง
  • ทำงานที่ปรึกษาบริหารโครงการงานก่อสร้างหรืองานปรับปรุง
 10. วิศวกรออกแบบโครงสร้าง / Structural Design Engineer

   คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา/สาขาวิศวกรรมออกแบบโครงสร้าง
  • มีประสบการณ์การทำงานออกแบบโครงสร้าง อย่างน้อย / ปีขึ้นไป
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา (ภย./สย.)
  • สามารถใช้โปรแกรม ETABS, ADAPT-PT SAP2000 และ AutoCAD
  • สามารถฟัง พูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

 1. สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ประกันกลุ่ม, ประกันสุขภาพ และประกันชีวิต
  • เบิกค่ารักษาพยาบาล OPD ได้ (ตามเงื่อนไขบริษัท)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ปรับเงินเดือนประจำปี
  • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
  • สิทธิการลา ลาพักผ่อนประจำปี (ตามอายุงาน)

ผู้สนใจสมัครงานสามารถติดต่อสอบถามได้ที่


บริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด
เลขที่ 3300/25-28 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. +66 2937 3456 ต่อ 1150 และ 1151
แฟกซ์ +66 2937 3555
E-mail : [email protected]
ติดต่อส่วนทรัพยากรบุคคล คุณสุวรรณา และ คุณหทัยรัตน์